Έρευνα για εταιρίες και πληροφορίες

Μπορούμε να λάβουμε, εκ μέρους σας, με πιστοποιημένα ή ανεπίσημα αντίγραφα των καταχωρήσεων σε δημόσια βιβλία εταιριών που εδρεύουν στη Βουλγαρία.

Μπορούμε να κάνουμε έρευνες στο όνομα νομικού προσώπου – επιχειρηματία και στο όνομα ενός τοπικού υποκαταστήματος αλλοδαπής οντότητας. Μπορούμε επίσης να γίνεται αναφορά στα ονόματα των διευθυντών, μετόχων ή μελών των διοικητικών και εποπτικών οργάνων μιας εταιρείας.Κωδικοί και οι αριθμοί μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για αναφορά.

Όταν ζητάτε πληροφορίες, παρακαλούμε να μας δώσετε όσα περισσότερα υπάρχοντα δεδομένα για να βρούμε τα σωστά αρχεία.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μπορεί να περιορίζονται σε αποσπάσματα από τα μητρώα, που περιέχουν τα στοιχεία που ζητούνται. Μπορούμε επίσης να σας παρέχει επικυρωμένα ή απλά αντίγραφα όλου του αρχείου, που διατηρείται στο Εμπορικό Μητρώο.

Το περιεχόμενο των αρχείων είναι διαφορετική σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των πράξεων και των περιστάσεων, που πρέπει να καταγράφονται, σύμφωνα με το Νόμο. Συνήθως παρέχουν αποσπάσματα Καταστατικού, Συμβάσεις της εταιρίας, Ιδρυτικά Πρακτικά και τις τυχόν τροποποιήσεις. Μπορούμε να σας παρέχουμε όλους τους διορισμούς όλων των υπηρεσιακών θέσεων σε ένα εταιρικό όργανο, συμπεριλαμβανομένου στο παρελθόν και στο παρόν. Η πληροφορίες μπορούν να περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις, υποθηκών, υποθήκες, τις διαδικασίες εκκαθάρισης, τις εθελοντικές και τα αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης, εάν η δημόσια λίστα αυτών των περιστάσεων απαιτείται από τον Νόμο.

Τα αρχεία μας είναι γρήγορα και συνήθως λαμβάνουν τρεις εργάσιμες ημέρες για να παραδοθούν.

Υπηρεσίες Μετάφρασης

Η βουλγαρική γλώσσα είναι η επίσημη και η κύρια γλώσσα των Μητρώων και έχει προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων γλωσσών. Μπορούμε να χορηγούμε επικυρωμένη ή ανεπικύρωτη μετάφραση αποσπασμάτων από το Μητρώο των πλέον ομιλούμενων γλώσσων στην Ευρώπη. Οι μεταφραστικές υπηρεσίες μας είναι σε ανταγωνιστικές τιμές και συνήθως λαμβάνουν τρεις εργάσιμες ημέρες για να προετοιμαστούν.

  • BulgariCo is a service of
  • amphora