Υπηρεσίες εμπιστοσύνης

Η εταιρία ΜπούλγαριΚo μπορεί να σας παρέχει ακριβείς και σαφείς υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Οι σχέσεις μας βασίζονται σε σαφή και λεπτομερή σύμβαση για υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Ενεργούμε μόνο βάσει, σαφώς, καθορισμένων, τεκμηριωμένων και ρητών οδηγίων του εντολέα. Εάν υπάρχει υπερβολικός κινδύνος κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής, εμείς θα ενημερώσουμε αμέσως το κύριο γι’αυτό και θα περιμένουμε τις ρητές του οδηγίες σε σχέση με τα πιθανολογούμενα προβλήματα που εντοπίστηκαν από εμάς. Τηρούμε τις Διατάξεις που ισχύουν στη Βουλγαρία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση από παράνομες δραστηριότητες εναντίον του νόμου πλυσίματος χρημάτων. Σε περίπτωση αυξημένου αριθμού σημαντικών συναλλαγών, εμείς συλλέγουμε τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία για τις πηγές των κεφαλαίων, για την φύση της συναλλαγής, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία την οποία θεωρούμε αναγκαία για τη διασφάλιση της νομιμότητας της δράσης. Όλα τα στοιχεία που παρέχονται σε εμάς θα χρησιμοποιούνται πάντα με την αυστηρή εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με το Βουγαρικό Νόμο περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και των σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • BulgariCo is a service of
  • amphora